Privacyverklaring (AVG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op Fydee Nederland, product van Boss Healthcare Services B.V. Fydee Nederland is bereikbaar via info@fydee.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of een abonnement bij ons afsluit, dan registreren wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij via het online programma WeFact en onze administratie binnen het bedrijf.

Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Dit zijn onder meer uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens en bankgegevens.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.
Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Fydee Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Fydee Nederland de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Fydee Nederland verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Fydee Nederland verzamelt en gebruikt de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

* Verwerking in onze abonnementenadministratie.

* Voor de praktijkondersteuning gebruiken wij gegevens om uw vragen e.d. te beantwoorden.

* Het versturen en incasseren van de maandelijkse factuur.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag Fydee Nederland alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Fydee Nederland hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  1. Na verkregen toestemming van betrokkenen.
  2. In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst.
  3. Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en       verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Fydee Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Als een fysiotherapiepraktijk zijn/haar abonnement opzegt bij Fydee Nederland bewaren we de gegevens als oud-abonnee vanwege onze financiële bewaarplicht van 7 jaar.

Welke gegevens verzamelen wij over leden?

Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. Dat zijn in ieder geval de praktijknaam, het vestigingsadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de namen en e-mailadressen van de werknemers, bankgegevens t.b.v. het kunnen incasseren van abonnementsgelden.

Hoe bewaren wij de gegevens?

Fydee Nederland voert administratie in WeFact. Dit houdt in dat deze gegevens beveiligd en gecodeerd opgeslagen worden op de servers van WeFact.

De abonnementovereenkomsten die wij aangaan met leden worden ingescand en bewaard op onze eigen servers. Alle abonnementovereenkomsten worden ook schriftelijk bewaard in een kluis.

Wie hebben toegang tot die gegevens?

Werknemers van Fydee Nederland hebben toegang tot deze gegevens.

Verwerkingsregister

Doel                         Ledenadministratie

Beheerd door    Fydee Nederland

Betrokkenen      Abonnees van Fydee Nederland

* NAW

* Geslacht

* Aanmelddatum

* Geboortedatum

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Gegevens m.b.t. contributiebetaling

Bewaartermijn                   Tot 7 jaar na einde lidmaatschap daar er een wettelijke verplichting is gegevens deze periode te bewaren

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden als abonnee bij Fydee Nederland vragen wij om een aantal persoonsgegevens. Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe abonnee deze informatie naar waarheid heeft ingevuld. Daarnaast heeft elk lid de plicht bij wijzigingen in haar/zijn gegevens Fydee Nederland hiervan op de hoogte te brengen.

Wat zijn uw privacy rechten?

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen m.b.t. privacygerelateerde zaken sturen aan: info@fydee.nl U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via info@fydee.nl