Privacyverklaring (AVG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op Fydee Nederland, product van Boss Healthcare Services B.V. Fydee Nederland is bereikbaar via info@fydee.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, een abonnement bij ons afsluit dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Dit doen wij via het online programma WeFact en onze administratie binnen het bedrijf.

Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Dit zijn onder meer jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens en bankgegevens.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.
Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Fydee Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Fydee Nederland de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Fydee Nederland verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.
Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Fydee Nederland verzamelt en gebruikt de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

* Verwerking in onze abonnementenadministratie;

* Voor de praktijkondersteuning gebruiken wij gegevens om jullie vragen e.d. te beantwoorden;

* Het versturen en incasseren van de maandelijkse factuur.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag Fydee Nederland alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Fydee Nederland hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  1. na verkregen toestemming van betrokkenen;
  2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en       verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Fydee Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Als een fysiotherapiepraktijk zijn/haar abonnement opzegt bij Fydee Nederland bewaren we de gegevens als oud abonnee vanwege onze financiële bewaarplicht van 7 jaar.

Welke gegevens verzamelen wij over leden?

Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. Dat zijn in ieder geval de praktijknaam, het vestigingsadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de namen en e-mailadressen van de werknemers, bankgegevens t.b.v. het kunnen incasseren van abonnementsgelden.

Hoe bewaren wij de gegevens?

Fydee Nederland voert administratie in WeFact. Dit houdt in dat deze gegevens beveiligd en gecodeerd opgeslagen worden op de servers van WeFact.

De abonnement overeenkomsten welke wij aangaan met leden worden ingescand en bewaard op onze eigen servers. Alle abonnement overeenkomsten worden ook schriftelijk bewaard in een kluis.

Wie hebben toegang tot die gegevens?

Werknemers van Fydee Nederland hebben toegang tot deze gegevens.

Verwerkingsregister

Doel                         Ledenadministratie

Beheerd door    Fydee Nederland

Betrokkenen      Abonnees van Fydee Nederland

* NAW

* Geslacht

* Aanmelddatum

* Geboortedatum

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Gegevens m.b.t. contributie betaling

Bewaartermijn                   Tot 7 jaar na einde lidmaatschap daar er een wettelijke verplichting is gegevens deze periode te bewaren

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden als abonnee bij Fydee Nederland wordt van jou een aantal persoonsgegevens gevraagd. Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat het nieuwe abonnee deze informatie naar waarheid heeft ingevuld. Daarnaast heeft elk lid de plicht bij wijzigingen in haar/zijn gegevens Fydee Nederland hiervan op de hoogte te brengen.

Wat zijn jouw privacy rechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@fydee.nl Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons info@fydee.nl